:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก.ถ.๑-๐๐๑๕ บ้านนาทราย หมู่ที่ ๒ ตําบลนาสิงห์ - บ้านหนองจันทร์สาคร หมู่ที่ ๖ ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเดิ่นทุ่ง หมู่ที่ ๓ ตําบลหนองเดิ่น - บ้านนาจาน หมู่ที่ ๔ ตําบลบุ่งคล้า อําเภอบุ่ง คล้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าแคนงาม หมู่ที่ ๙ ตําบลหนองทุ่ม - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๗ ตําบลบึงโขงหลง - บ้านใหม่ภูเจริญ หมู่ที่ ๑๖ ตําบลโพธิ์หมากแข้ง อําเภอบึงโขง หลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอู่คํา หมู่ที่ ๗ ตําบลศรีวิไล - บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนภูดิน หมู่ 6 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลหม้อทองใต้ อำเภอบ้านเมือง จังหวัดสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางบ้านเทพมงคล หมู่ที่ ๒๐ ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านพันห่าว หมู่ที่ ๓ ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม