:: ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายเฉลิมพล บรรเทา
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 0819641307

:: รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายถิ่น แดวขุนทด
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 0872307629

 • นายนพดล สินธิสุทธิ์
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 0886459939

:: เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายนิรันดร์ ชูจิต
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร. 081-5498695

:: อำเภอเมืองบึงกาฬ ::

 • นางวรวรร บุญประสิทธิ์
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอเมืองบึงกาฬ เขต 1 โทร. 0854665189

 • นายถิรเดช ไชยโภค
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอเมืองบึงกาฬ เขต 2 โทร. 0917472412

 • นายพิชัย พรมมา
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอเมืองบึงกาฬ เขต 3 โทร.0854609676

 • นายณัฐพงศ์ เข็มศิริ
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอเมืองบึงกาฬ เขต 4 โทร. 0960866191

 • นางสมัย แสงนคร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอเมืองบึงกาฬ เขต 5 โทร. 0892340343

:: อำเภอเซกา ::

 • ร.ต.อ.ไพศาล ข่าทิพย์พาที
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอเซกา เขต 1 โทร 0981599789

 • นายทองคำ คุณาคม
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอเซกา เขต 2 โทร 0611186340

 • นายอาทิตย์ ทองลอด
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอเซกา เขต 3 โทร 0929920022

 • นายสันติ คมขำ
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอเซกา เขต 4 โทร 089-5842948

 • นายฉลอง วิลาชัย
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอเซกา เขต 5 โทร 0883245103

:: อำเภอโซ่พิสัย ::

 • นายมนัส เขียวเซ็น
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอโซ่พิสัย เขต 1 โทร 0810542581

 • นายวุฒิชัย ศรีโนนยาง
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอโซ่พิสัย เขต 2 โทร 0934567980

 • นายเฉลิมพล บรรเทา
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอโซ่พิสัย เขต 3 โทร 0819641307

 • จ่าสิบตรีอาทิตย์ ตีระสี
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอโซ่พิสัย เขต 4 โทร 0909697453

:: อำเภอพรเจริญ ::

 • นายสมาน บุญเลิศ
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอพรเจริญ เขต 1 โทร 0834046296

 • นายวิโรจน์ สาระวงศ์
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอพรเจริญ เขต 2 โทร 0981212425

 • นางสาวแสงเพชร แผ่นทอง
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอพรเจริญ เขต 3 โทร 0933562592

:: อำเภอศรีวิไล ::

 • นายธนากร อินศิริ
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอศรีวิไล เขต 1 โทร 0877748468

 • นายพะยุง สนนา
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอศรีวิไล เขต 2 โทร 0846039385

:: อำเภอบึงโขงหลง ::

 • นายกฤษณะ จันทร์สว่าง
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอบึงโขงหลง เขต 1 โทร 0882870229

 • นายถิ่น แดวขุนทด
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอบึงโขงหลง เขต 2 โทร 0872307629

:: อำเภอปากคาด ::

 • นายนพดล สิทธิสุทธิ์
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอปากคาด เขต 1 โทร 0886459939

 • นายขวัญใจ ชมพันธ์
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอปากคาด เขต 2 โทร 0847914637

:: อำเภอบุ่งคล้า ::

 • นางบุญนาค พระตลับ
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  อำเภอบุ่งคล้า โทร 0872338205