กองพัสดุและทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: กองพัสดุและทรัพย์สิน ::

 • นางสาวจีระภา แสนพันนา
  ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางดาวิกา ชูลี
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวธัญลักษณ์ ฟองชล
  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวรุ่งนภา นาพิมพ์แสง
  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวพิศมัย โล่ห์คำ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศรุตา แสนไชย
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัศดุ

 • นายไกรศักดิ์ พันธ์หล้า
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางชนัญชิดา สว่างแสง
  คนงานทั่วไป

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวจีระภา แสนพันนา
  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวจีระนันท์ จันทร์ไทย
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวศศิธร ลุนลี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสุธิดา พลภักดี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวพนิดา ก้อนสี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศิรินภา คำบุญเรือง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ