ฝ่ายจัดหาพัสดุ ::
 • งานจัดทำแผนจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง
 • งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี
 • งานจัดทำหนังสือรับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน
 • งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • งานเกี่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอกงบประมาณ
 • งานตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
 • งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังของส่วนราชการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ::
 • งานควบคุมและตรวจสอบการรับ จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ
 • งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
 • งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
 • งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำปี
 • งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน ทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำงบทรัพย์สิน
 • งานจำหน่ายพัสดุ
 • งานจัดทำบันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืม
 • งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ
 • งานอนุญาตและจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • งานการคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท
 • งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง
 • งานประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณฝ่าย
 • งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย