รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564
 1. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563
 2. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
 3. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
 4. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
 5. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 6. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
 7. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
 8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 9. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
 10. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
 11. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
 12. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
 13. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
 14. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
 15. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
 16. รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565
 1. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
 2. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 3. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
 4. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
 5. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
 6. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2565
 7. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
 8. รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
 9. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2565
 10. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
 11. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
 12. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 13. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
 14. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 15. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565


รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566
 1. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565
 2. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
 3. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565
 4. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566
 5. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2566
 6. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566
 7. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566
 8. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนพ.ค. 2566
 9. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566
 10. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566
 11. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566
 12. รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566
 13. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายงานการตรวจสอบงบการเงิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
 1. รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 2. รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566