ฝ่ายจัดหาพัสดุ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางดาวิกา ชูลี
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวธัญลักษณ์ ฟองชล
  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวรุ่งนภา นาพิมพ์แสง
  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวพิศมัย โล่ห์คำ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศรุตา แสนไชย
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัศดุ

 • นายไกรศักดิ์ พันธ์หล้า
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางชนัญชิดา สว่างแสง
  คนงานทั่วไป