ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวจีระภา แสนพันนา
  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวจีระนันท์ จันทร์ไทย
  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวศศิธร ลุนลี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสุธิดา พลภักดี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวพนิดา ก้อนสี
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวศิรินภา คำบุญเรือง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ