:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค ค)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ให้ปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามประมวลจริธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบจ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวีัดบึงกาฬให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม