:: นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นางแว่นฟ้า ทองศรี
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 042-492754 ต่อ 113 , 114

:: รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายไตรภพ รำเพยพล
  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 087-0879180

:: เลขานุการ ::

 • นางสาวนันทิกานต์ ว่องไว
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 080-0098198

 • นายสยาม เพ็งทอง
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

:: ที่ปรึกษานายก ::

 • นายเต็ม คำสงฆ์
  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  โทร 096-2532069

:: หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

 • นายวนาชาติ วงศ์พุทธา

  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 083-1433929

 • นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 063-6245555


 • นางวรินทร ศิลปะรายะ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

  โทร 095-4969199

:: ข้าราชการ ::

 • นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 097-3055089

 • นายจิรภัทร หัสโนดาต

  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  โทร 091-8431448

 • จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  โทร 089-2025629

 • นางมาลา พรมอาด

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร 088-5572723

 • นางจิรารัตน์ จิตจักร

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  โทร 091-8622355

 • จ่าเอกรุ่งโรจน์  โพธิมาตย์

  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร 089-2025629

 • นายชินทัต แก้วกล้า

  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  โทร 081-9546086

 • นางสาวสุกัญญา หาไชย

  หัวหน้าฝ่ายบริหารคลัง

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

  โทร 065-6198946

 • นายจักรกฤษณ์ หาญกลับ

  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองสาธารณสุข

  โทร 097-3055089

 • นางสาวมาลา พรมอาด

  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

  โทร 088-5572723