:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภา อบจ.บก กำหนดสมัยและเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภา อบจ.บึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 ครั้งที่สอง วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่สอง

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565

อ่านเพิ่มเติม