:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านคำแสน หมู่ที่ 10 ตำบลไคสี - บ้านห้วยสามยอดเทวกุล หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (Drum Brother DR - ๒๖๑ For HL ๓๑๗๐ CDN ) จำนวน ๑ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลคำนาดี - บ้านโนนจำปา หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนาสวรรค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสวรรค์ - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเลิง - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเลิง - บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๓ ตำบลชมภูพร อำเภอศรีวิไล - บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม