:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง หมู่ 17 เขตเทศบาลตำบลบึงโขงหลง - บ้านโนนสวนปอ หมู่ 6 เขตเทศบาลตำบลบึงงาม

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะบ้านโคกสว่าง-บ้านดงเสียด

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำ เจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำ บลหนอง เลิง อำ เภอเมืองบึงกาฬ - บ้านสรรทวี หมู่ที่ ๓ ตำ บลโนนสว่าง อำ เภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองยอง หมู่ที่ ๔ ตำ บลหนอง ยอง - บ้านดาลบังบด หมู่ที่ ๗ ตำ บลนาดง อำ เภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหมู หมู่ที่ ๕ ตำ บลหนอง เลิง อำ เภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ - บ้านดอนปอ หมู่ที่ ๕ ตำ บลโนนสว่าง อำ เภอเมืองบึงกาฬ จังหวัด บึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะแบง หมู่ ที่ ๑ ตำ บลนาสะแบง อำ เภอศรีวิไล - บ้านคำ แคนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำ บลนาแสง อำ เภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดย วิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสาร หมู่ที่ ๖ ตำ บลซาง อำ เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ ตำ บลหนองทุ่ม อำ เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธี คัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตูม หมู่ที่ ๑ ตำ บลบัวตูม อำ เภอ โซ่พิสัย - บ้านท่าคำ บง หมู่ที่ ๕ ตำ บลวังหลวง อำ เภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม