:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-0034, 420-60-0091 และ 420-60-0092 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม

ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ ของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมประสงค์ - บ้านหนองหมู

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ - บ้านบ่อพนา

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทยเจริญ - บ้านบ่อพนา

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยางคำ - บ้านไทยเสรี

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยางคำ - บ้านไทยเสรี

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสมประสงค์ - บ้านหนองหมู

อ่านเพิ่มเติม