:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย - บ้านซำบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) สายบ้านปรารถนาดี หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าแฝก - บ้านโนน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ้านคำภู หมู่ 5 - บ้านนาคำแคน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บ้านห้วยเซือมใต้ หมู่ 2 - บ้านโคกก่อง หมู่ 7

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ

อ่านเพิ่มเติม