กองการเจ้าหน้าที่ ::

:: กองการเจ้าหน้าที่ ::

 • จ่าเอกรุ่งโรจน์ โพธิมาตย์
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวยลดา ปากดี
  หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวลภัสรดา ข่วงทิพย์
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายธนาดล บุญฤทธิเดช
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวปัทมา พุฒช้อน
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวสุดชาฏา เพ็งทอง
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวจีราพร ไหว้ครู
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวอภิรัตน์ เชื้อพรวน
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวบรรดล ลุนอุบล
  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวสดใส ศรีจูม
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นายจำนงค์ เสียภัย
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวชลชญา แสนบุญศิริ
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นายศักดินันท์ ภักดีสุจริต
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางนุชนาฏ ฝ่ายขันธ์
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาววิภาภรณ์ เกษงาม
  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายวัฒนพงษ์ น้ำใส
  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

:: ข้าราชการ ::

 • พ.อ.อ.ศุภษร สุวรรณราช
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายนพพล อุปชัย
  ผู้ช่วยนิติกร