ฝ่ายบริหารงานคลัง ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวสุกัญญา หาไชย
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวยุพาพร ลือจันดา
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • นางสาววรนุช ข่วงสิมมา
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • นางสาวชญาณี ศรีหะมงคล
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาววรรณนิศา เยาวนันท์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวสิรินวรีร์ ภาษีสวัสดิ์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายเฉลิมพงศ์ บุญไชยศรี
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางสาวอันธิกา ประเสริฐสังข์
  คนงานทั่วไป