ฝ่ายสวัสดิการสังคม ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาวรัชนี กุลแสนเต่า
  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

:: ข้าราชการ ::

 • นายสุนทร สมสวย
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวนรินทร์ หอมสมบัติ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาววิภาพร ศรีคูณเมือง
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวคณาลักษณ์ ทุมพะลา
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายธนวัฒน์ ต่อซอน
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวสุรีรัตน์ สุขโข
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวฐาปนี คุณประทุม
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวจันทร์จิฬา มูลราช
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวจิตรนภา คนขยัน
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นายสุดแดน เคยสนิท
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางศันสนีย์ โพธิ์บึงกาฬ
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน