: ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอโซ่พิสัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง