: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิมพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำ บลท่ากกแดง อำ เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - วัดป่าปู่กะล่อม ตำ บลหนองบัวสิม อำ เภอคำ ตากล้า จังหวัด สกลนคร โดยวิธีคัดเลือก