: ข่าวประชาสัมพันธ์
ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำ บล เซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ ๒ ตำ บลบ้านต้อง อำ เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก