: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการและบุคคลต่างๆ โดยทั่วไป