: ข่าวประชาสัมพันธ์
ปิดสมัยประชุมสภาฯอบจ.บึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566