: ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน ๒ คัน)