: ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566