: ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเลิง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารารางแสดงวงเงิน

แบบรายงานสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม