: ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายรอบหนองหิน บ้านสะง้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม