: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมการสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับแนวเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน