: ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามประมวลจริธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น