: ข่าวประชาสัมพันธ์
ทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ (มหานิกาย – ธรรมยุติกนิกาย)