: ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวีัดบึงกาฬให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2