: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดสมัยและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สองประจำปี 2567