: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย - บ้านซำบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)