: ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทน