: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขต ตำบลโคกก่อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ          เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการค้าน้ำมันในตำบลโคกก่อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อชี้แจง แนะนำ การจดทะเบียนสถานการค้า การยื่นแบบ การชำระภาษี ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลตามจริง และอำนวยความสะดวกในแก่เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการในครั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะนำไปปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาจังหวัดบึงกาฬของเราต่อไป

ภาพข่าว : นางสาวจีระภา แสนพันนา
เรียบเรียง : วรัญญา พิลาหอม