ฝ่ายงบประมาณ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาววรินทร โคตรพัฒน์
  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

:: ข้าราชการ ::

 • นายพัฒนพงษ์ บัวเข็ม
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายบรรพต เพ็งทอง
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสุณีรัตน์ เชื่อคำจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ