:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางตําบลไคสีเชื่อมระหว่าง ตําบลโนนสว่าง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๗ ตําบลเหล่าทอง อําเภอโซ่พิสัย - บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ ๗ ตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๗ ตําบลเหล่าทอง อําเภอโซ่พิสัย - บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ ๗ ตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก ๓๐๓๒ บ้านบูรพา หมู่ที่ ๗ ตําบลโนนสว่าง อําเภอเมือง บึงกาฬ - บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ ๘ ตําบลถํ้าเจริญ อําเภอโซ่พิสัย จังหวัด บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านอู่คํา หมู่ที่ ๗ ตําบลศรีวิไล - บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ๗ ตําบล โนนศิลา อําเภอปากคาด - บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ ๙ ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. ๑-๐๐๐๙ บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตําบลบ้านต้อง - บ้านคําบอนหมู่ที่ ๒ ตําบลนํ้าจั้น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านชัยพร หมู่ที่ ๑๒ ตําบลโนน ศิลา อําเภอปากคาด - บ้านนาเจริญกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม