:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ประกาศประกวดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนสุพรรณ หมู่ ๓ ตําบลชัยพร ถึง บ้านโคกก่อง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๑ ตําบลท่า สะอาด - บ้านโคกโขง หมู่ที่ ๔ ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บก .๓๐๑๑ บ้าน เหล่าคาม หมู่ที่ ๔ ตําบลนํ้าจั้น - บ้านกุดสิม หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองทุ่ม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านสุขสาคร หมู่ที่ ๔ ตําบล ดอนหญ้านาง-บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตําบลศรีสําราญ อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านใหม่ชัยพร หมู่ที่ ๑๑ ตําบล ชัยพร อําเภอเมืองบึงกาฬ - บ้านเทพมีชัย หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนสุพรรณ หมู่ ๓ ตําบลชัยพร ถึง บ้านโคกก่อง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก ๓๐๓๒ บ้านบูรพา หมู่ที่ ๗ ตําบลโนนสว่าง อําเภอเมือง บึงกาฬ - บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ ๘ ตําบลถํ้าเจริญ อําเภอโซ่พิสัย จังหวัด บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. สายทางบ้านห้วยก้านเหลืองน้อย หมู่ที่ ๑๑ ตําบล ปากคาด อําเภอปากคาด - บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ ๙ ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม