จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสาร หมู่ที่ ๖ ตำ บลซาง อำ เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ - บ้านโคกก่อง หมู่ที่ ๕ ตำ บลหนองทุ่ม อำ เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธี คัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตูม หมู่ที่ ๑ ตำ บลบัวตูม อำ เภอ โซ่พิสัย - บ้านท่าคำ บง หมู่ที่ ๕ ตำ บลวังหลวง อำ เภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำ บลโนน ศิลา อำ เภอปากคาด - บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๕ ตำ บลศรีชมภู อำ เภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๔ ตำ บลท่า สะอาด อำ เภอเซกา - บ้านโคกนิยม หมู่ที่ ๒ ตำ บลวังชมภู อำ เภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำ บลศรีสำ ราญ อำ เภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - ป่าแฝกแยกไปวัดดานศรีสำ ราญ บ้านนางาม หมู่ที่ ๕ ตำ บลศรีสำ ราญ อำ เภอ พรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดิน สาย ๒๑๔๗ บ้านบูรพา หมู่ที่ ๗ ตำ บลโนนสว่าง อำ เภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ - ตำ บลไคสี อำ เภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีพนาเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ตำ บล เซกา - บ้านโคกกระแซ หมู่ที่ ๒ ตำ บลบ้านต้อง อำ เภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอิสานพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำ บลโซ่ อำ เภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านคำ แวง หมู่ที่ ๘ ตำ บลคำ แก้ว อำ เภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม