ประกาศ อบจ.

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม


คณะทำงานขับเคลื่อนการรักษาจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจนายก อบจ.

อ่านเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2566

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริการจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

อ่านเพิ่มเติม