ประกาศ อบจ.คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวีัดบึงกาฬให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยแรก

อ่านเพิ่มเติมแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬสำหรับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง

อ่านเพิ่มเติม

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอโซ่พิสัย กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

อ่านเพิ่มเติม