ประกาศ อบจ.

การเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขอใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2565

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมของตำแหน่ง (ภาค ค)

อ่านเพิ่มเติม

ให้ปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรมตามประมวลจริธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศหลักเกรฑ์การกำหนดอัตราค่าเช่า ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน พื้นที่จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่มภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติมคำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวีัดบึงกาฬให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รององค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2

อ่านเพิ่มเติม